Stipendije i zaposlenje

Prirodno-matematički fakultet konstantno uspostavlja saradnju sa različitim kompanijama i preduzećima koje su potencijalni poslodavci naših svršenih studenata, a često su u mogućnosti da i onima koji su još na studijama ponude neki vid prakse, stipendiranja i sl.

Radi se pre svega o firmama koje sedište imaju u našoj zemlji, ali i o stranim kompanijama. Saradnju smo započeli na obostranu korist i želju, a ovakve inicijative ćemo podsticati i jačati tokom nadolazećih godina.

U ovoj bazi se nalaze podaci o aktuelnim saradnjama i programima.

Naziv kompanije: Schneider Electric DMS NS
Opis kompanije:

Kompanija Schneider Electric DMS NS omogućava studentima Prirodno-matematičkog fakulteta određenih studijskih programa (Informatika - Računarske nauke, Informacione tehnologije - Informacioni sistemi, Informacione tehnologije - Softversko inženjerstvo) realizaciju sledećih programa:

  1. Informatički projekat (Izrada projekta traje 5 nedelja/4h dnevnog angažovanja. Grupovođi kompanije Schneider Electric DMS NS-a se ostavlja prostor da se dogovori sa studentom i oko nekog dodatnog angažovanja od kuće, po potrebi. Mentor: profesor Miloš Racković).
  2. Seminarski rad C (Izrada seminarskog rada C traje 3 nedelje/4h dnevnog angažovanja. Mentor: profesor Racković ili drugi profesor sa Prirodno-matematičkog fakulteta. Seminarski rad treba da bude napisan na minimum 15 strana).
  3. Seminarski rad D (Izrada seminarskog rada D traje 3 nedelje/4h dnevnog angažovanja. Mentor: profesor Racković ili drugi profesor sa Prirodno-matematičkog fakulteta. Seminarski rad treba da bude napisan na minimum 15 strana).

Student može biti predložen da postane stipendista kompanije Schneider Electric DMS NS nakon urađenog informatičkog projekta, ukoliko grupovođa bude zadovoljan studentovim radom i ukoliko student ispunjava određene uslove za dobijanje stipendije.

Postupak realizacije studentskih programa:

  1. Zainteresovani studenti sa Prirodno-matematičkog fakulteta koji žele da rade Informatički projekat i/ili seminarski rad C/D u okviru kompanije Schneider Electric DMS NS, potrebno je da pošalju svoje podatke na mail studenti@schneider-electric-dms.com koristeći se Template-om koji se nalazi na sajtu kompanije:  http://www.telventdms.com/index.php/career.
  2. Na osnovu raspoloživih podataka, studenti se raspoređuju u odgovarajuće timove. Studentska služba Schneider Electric DMS NS-a počinje sa realizacijom tj. dogovara tačan datum početka projekta/seminarskog rada sa studentom. Datum se dogovara tako da odgovara i studentu i grupovođi. Intervju sa studentom obavljaju zaposleni u studentskoj službi Schneider Electric DMS NS-a i/ili sam grupovođa (studentska služba će konsultovati grupovođu o detaljima termina i načinu realizacije intervjua). Student može početi sa izradom odgovarajućeg studentskog programa svakog ponedeljka u mesecu.
  3. Teme definiše grupovođa u dogovoru sa studentom. Predlog je da se uvek definišu dve teme kako bi student mogao da obavesti svog mentora na fakultetu. Grupovođa i student treba da definišu predlog koji će sadržati naziv kao i tekst projektnog zadatka/seminarskog rada koji će dovoljno precizno opisati šta se radi u tom projektu/seminarskom radu (to bi trebalo da budu dva  Word-ova dokumenta, za svaku temu po jedan – “Plan izrade projekta“/”Plan izrade - Seminarski rad C/D”, koji će sadržati taj predlog na npr. pola strane). Sa tim dokumentom student se dogovara sa mentorom Prirodno-matematičkog fakulteta i definiše se konačna tema (bira se jedna od 2 ponuđene). Posle toga student počinje sa izradom projekta/seminarskog rada u Schneider Electric DMS NS-u. Student treba da donese nazad grupovođi Schneider Electric DMS NS-a, dokument i temu koja je odobrena od strane studentovog mentora sa Prirodno-matematičkog fakulteta (potpisan dokument).
  4. Student treba da potpiše Izjavu da ni na koji način neće zloupotrebiti ili neovlašćeno ustupiti/koristiti materijalna dobra, softver ili bilo šta što predstavlja intelektualnu svojinu Schneider Electric DMS NS-a. Izjava se potpisuje u Studentskoj službi Schneider Electric DMS NS-a  i čuva se u njihovoj arhivi.
  5. U poslednjoj nedelji angažovanja student je u obavezi da napiše “Izveštaj izrade projekta”/”Izveštaj - Seminarski rad C/D”, koji će prikazati svom grupovođi u Schneider Electric DMS NS-u. Stavke izveštaja će biti dogovorene sa grupovođom (to npr. može biti vrlo kratak ili dovoljno opširan dokument u zavisnosti od posla i teme, kao i zadataka datih od grupovođe). Ukoliko se grupovođa slaže sa onim što je student napisao, grupovođa Izveštaj prosleđuje na potpis. Kada je Izveštaj izrade projekta potpisan, Studentska služba Schneider Electric DMS NS-a obaveštava studenta na koji način može da ga preuzme.
  6. Takođe, u poslednjoj nedelji angažovanja student treba da napravi pisani dokument u formi koja je dogovorena između mentora sa Prirodno-matematičkog fakulteta i studenta. Pravljenje pisanog dokumenta je isključiva obaveza studenta. Pri tom je vrlo važno da se naglasi da student, u svom dokumentu koji nosi na Prirodno-matematički fakultet, ne ugrožava intelektualnu svojinu Schneider Electric DMS NS-a. Student je dužan da finalnu verziju dokumenta dostavi grupovođi na pregled i pošto ga grupovođa odobri, taj dokument može biti prosleđen na Prirodno-matematički fakultet.
  7. Studenti su dužni da urade dogovorenu aktivnost do zadatog i dogovorenog roka. Ukoliko student iz bilo kog razloga ne uradi dogovoreno u datom roku, dužan je da u najkraćem roku obavesti grupovođu tima i studentsku službu Schneider Electric DMS NS-a o razlozima prekida (mail-om kako bi ostao trag o tome). Ako student ne uradi dogovorenu aktivnosti i ne javi se u predviđenom roku, smatraće se da je student odustao od realizacije projekta/seminarskog rada. Grupovođa potvrđuje status rada na projektu/seminarskom radu i o tome obaveštava studentsku službu Schneider Electric DMS NS-a i tada se i zvanično smatra da student nije uspešno završio rad na projektu/seminarskom radu i da je odustao od istog.

Preporuka odabira predmeta za studente koji školske 2013/2014 upisuju master studije

Uslovi stipendiranja/zaposlenja: PDF dokument Uslovi stipendiranja za studente PMF-a.pdf
Sajt kompanije: www.telventdms.com